ReadyPlanet.com
dot


สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
กองทัพอากาศไทย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ทอ.
นขต.ทอ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ASEAN University Network
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System
เว็บไซต์ ๒๓ สถาบันการศึกษาของ กห.
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร  กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


นโยบาย กปศ.บก.รร.นนก

 นโยบายการประกันคุณภาพ กปศ.บก.รร.นนก.

 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและบริหารสถาบันที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน รองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

 

๓.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาEducation Quality Assurance Division