ReadyPlanet.com
dot


สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
กองทัพอากาศไทย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ทอ.
นขต.ทอ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ASEAN University Network
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System
เว็บไซต์ ๒๓ สถาบันการศึกษาของ กห.
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร  กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


การประชุมสัมมนาทบทวนและปรับปรุงโครงร่างองค์กรของ รร.นนก. article

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการประเมินคุณภาพภายในองค์การ ด้วยเกณฑ์ EdPEx/ TQA” article
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสถาบันและระบบคุณภาพของ รร.นนก. ประจำปี 64 article
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 2” (การให้ความรู้เบื้องต้น)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. article
การประชุมสัมมนา "โครงร่างองค์กรและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของ รร.นนก." article
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx” (การให้ความรู้เบื้องต้น) article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ "การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รร.นนก." article
การพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการ EdPEx รร.นนก. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ article
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลลัพธ์การดำเนินการใน หมวด 7 และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ รร.นนก.” article
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx article
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ปี 2562 article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. article
การจัดทำ Story Board เครื่องมือการสื่อสารและสรุปติดตามงาน article
การทบทวนและสรุปผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ รร.นนก.ระยะที่ ๑ – ๓ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ article
รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ article
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา โดยร่วมแสดงความคิดเห็นใน ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา article
โครงการ "วันคุณภาพ" รร.นนก. ปี๖๑ article
การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงแผนพัฒนา รร.นนก.ฯ article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปี๖๑ article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.ปี ๖๑ article
โครงการ EdPEx รร.นนก.ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (๑๓ ก.พ.๖๑) article
โครงการ EdPEx รร.นนก. ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓ และ ๔ (ม.ค.๖๑) article
กิจกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รร.นนก. ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒ article
กองประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจัดโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) article
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2561 article
หลักการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (สมศ.) article
ขอเชิญ ข้าราชการ ทอ.และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน "เรืออากาศวิชาการ ๖๐" article
ขอเชิญ หน.นขต.ฯและ หน.นขต.บก.ฯ เข้าร่วมโครงการวันคุณภาพ รร.นนก. ปี๖๐ article
ขอเชิญ หน.นขต.ฯและ หน.นขต.บก.ฯรับฟังผลการตรวจประเมินฯ article
"ณมน"หญิงคนแรก นั่งเก้าอี้ ผอ.สมศ. article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. article
ขอเชิญชมเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” article
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ปี ๖๐ article
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ article
ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา"
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) article
Invitation to the AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (4-Day Course) article
แจ้งแผนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ รอบสี่
การรายงานประเมินตนเอง (SAR) การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (SAR 57)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นอ.
เอกสารนำเสนอ กฎหมาย หลักการ และแนวทางการวางระบบการประกันคุณภาพ รร.นอ.รอบที่สี่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ๒๕๕๗ หรือ International Conference on Quality Assurance 2014 (ICQA2014)
โรงเรียนนายเรืออากาศ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ.๕๖
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๕๖
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รร.นอ. พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘
คู่มือบริหารความเสี่ยง
คู่มือ การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี ๒๕๕๕
สปท. ประชุมชี้แจงฯ รร.เหล่าทัพ
สมศ. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.๕๔)
จุลสาร สมศ. กันยายน ๒๕๕๕
จุลสาร สมศ. สิงหาคม ๒๕๕๕
จุลสาร สมศ. ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ ๕๕ article
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินและจัดทำแผนพัฒนา รร.นอ. ๕๕ article
คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอ. ๕๔ article
คู่มือประกันคุณภาพ ๒๕๕๔ article
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ article
โครงร่างองค์กรและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของ รร.นนก.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาเร่งรัด article
รายชื่อผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอ. ๕๓ article
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา article
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. เพื่อร่าง และรับรองคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ปีการศึกษา ๕๓ (ต่อเนื่อง) article
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนนายเรืออากาศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ article
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. เพื่อร่าง และรับรองคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ปีการศึกษา ๕๓ article
ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. article
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. articleEducation Quality Assurance Division